آیا در سال جدید حقوق کارمندان افزایش می یابد ؟

در بودجه سال ۱۳۹۸،دولت  برنامه ای برای افزایش  متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و کسانی که دریافتی ماهانه بیست میلیون ریال دارند اختصاص داده است.  برای افزایش […]