قیمت خانه در ۱۰ شهر گران قیمت دنیا

به گزارش خبر آنلاین ، خبر شماره ۲۲۳۲۲۳ ؛ هرساله شاخص مسکن توسط مرکز مطالعات ساختمان و مسکن جهانی شاخصی را تهیه می کنند که براساس آن در ۱۰ شهر گران قیمت دنیا، قیمت مسکن […]