شوک های ارزی در اقتصاد ایران چگونه ایجاد می شود ؟

به عقیده سردبیرروزنامه دنیای اقتصاد ، ریشه اصلی شوک های ارزی در ایران می تواند “مثلث محال ” و ” پول دو تابعیتی ” باشد . طبق تئوری مثلث محال ، نمی توان با یک […]