مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا کدامند ؟

جنبش های مردمی در سراسر دنیا سبب شده تا مردم به این نتیجه برسند که کشورشان باید مرزهای بازتری داشته باشند .بریتانیا ، رای به خروج از اتحادیه اروپا داده و ترامپ نطق ضد مهاجرت […]