آیا حذف صفر از پول ملی بر اقتصاد ملی تاثیر خواهد گذاشت ؟

به نقل از پارسینه ؛ علی قنبری ، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصادی می گوید ، حذف چهار صفر از پول ملی متغیرهای اقتصادی را تغییر نخواهد داد . منظور از این […]

حذف صفر پول ملی ، آری یا خیر ؟

به گزارش خانه ملت ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، محمد رضا پور ابراهیمی احضار داشت ، از زمانیکه بحث حذف یک صفر مطرح شده بود ، پیشنهاد شد که ۴ صفر حذف […]

بازسازی دوباره ریال موجب تقویت ارزش پول ملی خواهد شد

حفظ ارزش و بالا نگه داشتن ارزش پول ملی هر دو از مقولههای مهم اقتصادی به شمار میرود که تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی کشور میگذارد. مسئله ای که در ماههای اخیر برعکس آن را […]